ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Medvídek SPARKYS plní vánoční přání“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Medvídek SPARKYS plní vánoční přání“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel soutěže „Medvídek SPARKYS plní vánoční přání“ („soutěž“) na území České republiky.

1.2. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat ve smyslu těchto úplných pravidel soutěže („pravidla“).

1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla průběžně měnit. Případná změna je účinná jejím vyhlášením.

2. Pořadatel a organizátor

2.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost SPARKYS s.r.o., Hráského 2231/25,      148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,    vložka 50368 („pořadatel“).

3. Termín a místo konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu ode dne 15. 10. 2021 00:00:00 do dne 25. 11. 2021 23:59:59 („doba konání soutěže“).

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“) ve všech  kamenných prodejnách Sparkys , jejichž přehled je dostupný na webu www.sparkys.cz .

3.3. Losování

Losování proběhne 6. 12. 2021 ve SPARKYS s.r.o., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín. Vylosováno bude celkem 5 vítězných přání.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která vybarví  medvídka SPARKYS  na 3. straně vánočního katalogu SPARKYS, doplní hračku, kterou si nejvíce k letošním Vánocům přeje a spolu s kompletně vyplněnými kontaktními údaji přinese své přání s vymalovaným medvídkem SPARKYS na kteroukoliv prodejnu SPARKYS. Soutěžící je povinen, při zapojení do soutěže doplnit všechny kontaktní údaje jméno, e-mail a telefonní spojení. V případě, že tak neučiní anebo dojde k uvedení neplatného údaje, bude soutěžící bez dalšího ze soutěže vyloučen. Soutěžní vymalovaný obrázek s doplněnými údaji je možné předat na kterékoliv kamenné prodejně SPARKYS.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zadavatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

4.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným účelům. Soutěžící bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany takového soutěžícího či další osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

5. Zapojení do soutěže

5.1. Každý zájemce, který se bude chtít do soutěže zapojit, musí na kteroukoliv prodejnu SPARKYS donést vymalovaného medvídka SPARKYS na 3.straně vánočního katalogu SPARKYS, vyplněným přáním a kompletními kontaktními údaji.

6. Výhry v soutěži

6.1. Celkem bude vylosováno 5výherců a medvídek SPARKYS každému z vylosovaných výherců předá dárkové certifikáty v hodnotě 3000Kč k uplatnění na kterékoliv kamenné prodejně SPARKYS.

7. Určení výherců a předání výher

7.1. Výherci jsou určováni losováním.

7.2. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.

7.3. Výherci budou kontaktování do 7 pracovních dní po provedeném slosování, a to na kontaktní údaje vyplněné u přání e-mailem a případně také telefonicky.

7.4. Nepodaří-li se výherce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy anebo telefonicky na uvedené telefonní číslo (alespoň 2 pokusy), popřípadě neuvede-li výherce úplně a pravdivě požadované kontaktní údaje nebo projeví-li nesouhlas s převzetím výhry, propadá výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným účelům.

7.5. Výhry budou předány výhercům přímo na domluvené SPARKYS prodejně.

7.6. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

7.7. Při předání výhry výherci bude pořízena fotodokumentace a zapojením do soutěže uděluje soutěžící případně jeho zákonný zástupce souhlas se zveřejněním pořízené fotodokumentace pro MKT účely – promo akce v sociálních médiích – Facebook, Instagram, umístění fotodokumentace na webové stránky pořadatele.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Správcem shromážděných osobních údajů je pořadatel;

8.2. Kontaktní údaje správce společnost SPARKYS s.r.o., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50368

8.3. Účelem shromažďování osobních údajů je realizace soutěže, její organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a následné předání výher;

8.4. Právním základem je oprávněný zájem, přičemž tento je založen na skutečnosti, že správce má zájem odměnit své zákazníky za jejich aktivitu. Soutěžící má právo toto zpracování osobních údajů odmítnout. Zpracování bude v takovém případě ihned ukončeno, avšak tímto bude ukončena také účast soutěžícího v soutěži.

8.5. Elektronické zprávy zasílané z důvodu nezbytného kontaktování soutěžících/výherců jsou zasílány na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti, přičemž pokud toto soutěžící odmítl, nesplňuje podmínky pro účast v soutěži a bude ze soutěže vyřazen.

8.6. Doba zpracování je doba trvání samotné soutěže a následná doba v trvání 6 měsíců po skončení soutěže sloužící k řádnému doručení všech výher. Po skončení této doby budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Ochrana osobních údajů“ dostupný na  https://www.sparkys.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

8.7. Práva účastníků soutěže: právo na námitky proti zpracování osobních údajů, přístup, oprava, či výmaz těchto údajů,  jakož i další práva daná příslušnými právními předpisy.

8.8. Více informací o zpracování, příjemcích a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ dostupném na https://www.sparkys.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Soutěžící předáním obrázku s vyplněným přáním a kontaktními údaji uděluje souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na  https://inveoresources.blob.core.windows.net/542a/KKH_VOP_2020.pdf.

10.2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách  https://www.sparkys.cz/

10.3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

10.4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

10.5. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

10.6. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

10.7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10.8. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na soutěžním webu.

V Praze dne 4. 10. 2021

Naposledy přidané

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„POJMENUJ TOP HRAČKY VE SPARKYS KATALOGU!“

PRONÁJEM Skákacího nafukovacího hradu - Dračí hrad

Skákací hrad si můžete vyzvednout v Postřižíně nebo vám ho dovezeme
Nahoru