Hračky nabízené na e-shopu Sparkys a v kamenných prodejnách Sparkys splňují nejpřísnější bezpečností kritéria a odpovídají příslušným platným a účinným předpisům týkajícím se hraček.

Jejich uvádění na trh je regulováno jak evropskou legislativou, tak českými právními předpisy. Hračky podléhají na jednotném evropském trhu regulativním opatřením podle směrnice 2009/48/ES Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (TSD, Toys Safety Directive), na národní úrovni jsou pak podmínky transponovány do českých právních norem a jsou upraveny zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením vlády č. 86/2011 Sb, o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů, a také dalšími normami, především ČSN EN 71-1, části 1-11 Bezpečnost hraček.

Nejpřísnější nároky jsou samozřejmě kladeny na hračky a výrobky pro děti do tří let věku, které jsou upravené zejména vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů, jež je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U R/C hraček pak veškeré rádiové komponenty musí být ve shodě s na ně kladenými požadavky a musí být plně v souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy. Na evropské úrovni je regulace provedena mimo jiné směrnicí 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. V českém právním řádu pak upravuje podmínky těchto výrobků např. nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Obecně platí, že na trh EU mohou být uvedeny pouze hračky, které jsou ve shodě se všemi relevantními právními předpisy a jsou opatřeny značením CE a ES prohlášením o shodě.  

Nahoru