ROBO Želva plavu a lezu jako opravdová želva >>>ZDE<<<

LEGO® Holky Nezastavíš

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „LEGO® Holky Nezastavíš“

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatel soutěže, společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 93 762 (dále jen „Pořadatel“) pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „LEGO Holky Nezastavíš“ (dále jen jako „Soutěž“).
Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Ogilvy, s.r.o., se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 251 20 158 (dále jen „Organizátor“).

 

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE
Soutěž probíhá každý den v termínu od 11. 9. 2023 do 31. 10. 2023 (dále jen „Doba konání soutěže“). Vyhlášení jednotlivých výherců Soutěže bude probíhat každý den v rámci Doby konání soutěže.
Informace o Soutěži budou veřejnosti sdělovány ode dne 11. 9. 2023. V případě, ze Soutěžící zakoupí Soutěžní výrobek a přihlásí Účtenku ve smyslu čl. III těchto pravidel do Soutěže mezi dnem 11. 9. 2023 a 31.10. 2023 bude Účtenka platná pro slosovaní k prvnímu dni Soutěže, a to dne 11. 9. 2023.


III. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž probíhá výhradně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím webových stránek „www.holkynezastavis.cz“ a „www.dievcatanezastavis.sk“, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba-spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže:
1. Zakoupí v obchodní síti (včetně e-shopů) jednorázově (na jednu účtenku, fakturu) libovolný dílek či stavebnici značky LEGO s kupní cenou nejméně 59,00 Kč (slovy: padesát devět korun českých) nebo 2,29 EUR (slovy: dvě eura dvacet devět centů) (dále jen jako „Soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Účtenka“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny Účtenky, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení Účtenek (či jiných dokladů prokazující koupi Soutěžních výrobků) bude Pořadatelem vyžádáno v případě výhry.
2. Na webové stránce „www.holkynezastavis.cz“ a „www.dievcatanezastavis.sk“ Soutěžící v rámci elektronického formuláře:
a) vyplní jméno, příjmení, email, tel. číslo, adresu bydliště;
b) vyplní číslo účtenky (v případě faktury pak číslo faktury), název obchodníka, datum a čas nákupu;
c) zaškrtnutím políčka poskytne souhlas s těmito pravidly Soutěže (v případě nezaškrtnutí se Soutěžící se nemůže účastnit Soutěže);
d) zaškrtnutím políčka poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Soutěže (v případě nezaškrtnutí se Soutěžící nemůže účastnit Soutěže); a
e) nahraje Účtenku v čitelném počítačovém formátu JPG, PNG nebo PDF.
Každý Spotřebitel po odeslání veškerých informací uvedených v čl. IV. odst. 2 těchto pravidel obratem na předmětné webové stránce uvidí potvrzující zprávu, že zadané informace jsou v pořádku a že byl zařazen do Soutěže, případně, že zadané informace nejsou správné a je vyžadována jejich oprava pro opětovné odeslání a zařazení do Soutěže. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem obdržení potvrzující zprávy z webové stránky (dále jen „Soutěžní registrace“).


IV. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ
Výhry
Výhrou v Soutěži je každý den průběhu Doby konání soutěže pět (5) následujících stavebnic značky LEGO (každý výherce může vyhrát pouze 1 ks stavebnice dle výběru Pořadatele a dle jeho skladových zásob):
LEGO® Friends Psí útulek (41727) CZ https://www.lego.com/cs-cz/product/dog-rescue-centre-41727, SK https://www.lego.com/sk-sk/product/dog-rescue-centre-41727 Hodnota Výhry je Pořadatelem stanovena na částku 1479,00 Kč, 58,99 EUR. Každý den 1 ks, celkem k dispozici 51 ks.
LEGO® ǀ Disney Nezapomenutelná dobrodružství na zámku (43205) CZ https://www.lego.com/cs-cz/product/ultimate-adventure-castle-43205, SK https://www.lego.com/sk-sk/product/ultimate-adventure-castle-43205 Hodnota Výhry je Pořadatelem stanovena na částku 2499,00 Kč, 99,99 EUR. Každý den 1 ks, celkem k dispozici 51 ks.
LEGO® Creator 3 v 1 Roztomilí pejsci (31137) CZ https://www.lego.com/cs-cz/product/adorable-dogs-31137, SK https://www.lego.com/sk-sk/product/adorable-dogs-31137 Hodnota Výhry je Pořadatelem stanovena na částku 699,00 Kč, 27,99 EUR. Každý den 1 ks, celkem k dispozici 51 ks.
LEGO® Minecraft® Pandí útočiště (21245) CZ https://www.lego.com/cs-cz/product/the-panda-haven-21245, SK https://www.lego.com/sk-sk/product/the-panda-haven-21245 - Hodnota Výhry je Pořadatelem stanovena na částku 1249,00 Kč, 49,99 EUR. Každý den 1 ks, celkem k dispozici 51 ks.
LEGO® Harry Potter™ Bitva o Bradavice (76415) CZ https://www.lego.com/cs-cz/product/the-battle-of-hogwarts-76415, SK https://www.lego.com/sk-sk/product/the-battle-of-hogwarts-76415 Hodnota Výhry je Pořadatelem stanovena na částku 2079,00 Kč, 84,99 EUR. Každý den 1 ks, celkem k dispozici 51 ks.
(dále společně jen „Výhra“).
V poslední den Doby konání Soutěže, tedy 31. 10. 2023, nad rámec výše uvedené Výhry, bude hlavní výhrou jeden (1) poukaz v hodnotě 200.000,- Kč / 8 450 € do designerského interiérového studia Ing. arch. Kamily Douděrové (https://kamidesign.cz/) (dále jen „Voucher“). V rámci Voucheru bude výherce oprávněn čerpat designerské služby a práce zaměřené na úpravu dětského pokuje včetně nákupu nábytku a dekoračních předmětů u vymezených partnerů studia uvedených ve Voucheru či v obchodních podmínkách vydavatele Voucheru. Výherce nebude oprávněn využít Voucher pro nákup elektronických zařízení, automobilů či jiných produktů mimo vymezený rámec. Výherce je povinen Voucher uplatnit nejpozději do 31.10. 2024.
Během celé Soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát i vícekrát, ale vždy pouze s jednou Účtenkou v rámci jedné Soutěžní registrace. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že jednu Účtenku je možné použít pouze pro jednu Soutěžní registraci. V případě, že Soutěžící výhru v Soutěži při konkrétním pokusu během soutěžního dne nezíská, bude jeho Soutěžní registrace v Soutěži ponechána a může se tak Soutěže zúčastnit opakovaně.
Určení výherců
Výhercem v Soutěži se každý soutěžní den stane pět (5) náhodně vylosovaných soutěžících, určený losováním provedeným náhodným elektronickým systémem Organizátora, který se zapojil do daného soutěžního dne. Losovat se bude vždy den následující po konkrétním soutěžním dni.
Výherci v Soutěži se tak stanou za každý soutěžní den pět Soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s výše uvedeným vylosováni Organizátorem Soutěže. Výherci soutěžního dne budou vždy losováni ze soutěžících, kteří se do Soutěže do doby příslušného soutěžního dne platně zapojili a jejichž Účtenka nebyla v předešlých soutěžních dnech vylosována (dále jen „Výherci“). V případě, že bude Výherce během jakéhokoli soutěžního dne vylosován, bude jeho Účtenka z dalšího losování vyřazena. Soutěžící je však oprávněn se do soutěže zapojit i znovu s novou Účtenkou v rámci nové Soutěžní registrace.
V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
Výherci budou o Výhře v Soutěži vyrozuměni formou emailové zprávy s požadavkem o zaslání naskenované účtenky, která byla zadána do Soutěže v rámci Soutěžní registrace (přičemž datum nákupu nesmí být starší než první den Doby konání soutěže, tedy 11. 9. 2023) na emailovou adresu „info@holkynezastavis.cz“ v případě Soutěžích z České republiky nebo „info@dievcatanezastavis.sk“ v případě soutěžících ze Slovenské republiky.
Následná komunikace s výherci probíhá formou emailu na emailovou adresu, kterou daný Výherce vyplnil v rámci Soutěžní registrace. Emailovou zprávu o Výhře v Soutěži a výzvou k zaslání Účtenky obdrží Výherce nejpozději do dvou (2) dnů od ukončení daného soutěžního dne. Naskenovanou Účtenku musí Výherce poslat na emailovou adresu „info@holkynezastavis.cz“ v případě Soutěžích z České republiky nebo „info@dievcatanezastavis.sk“ v případě soutěžících ze Slovenské republiky nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení výzvy (formou emailové zprávy od Organizátora). V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci Soutěžní registrace) ztrácí Výherce nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti Účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních Účtenek.
Výhry budou Výhercům zaslány do 30 dnů od ukončení daného soutěžního dne, avšak pouze po splnění podmínek vyplívajících z těchto pravidel.
Náklady spojené s dopravou Výhry hradí Pořadatel.
Výhercem Voucheru se stane jeden (1) náhodně vylosovaný Soutěžící ze všech Soutěžících, kteří se do Soutěže po celou Dobu konání Soutěže platně zapojili, včetně těch Soutěžících, jejichž Účtenka byla v předešlých soutěžních dnech vylosována a kteří se stali Výherci jedné z Výher. Pro vyrozumění o výhře Voucheru, komunikaci s Výhercem Voucheru a zaslání Voucheru jeho Výherci se obdobně uplatní výše uvedená pravidla pro Výhry.


V. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vložením Účtenky, zaškrtnutím políčka „Souhlas s Úplnými pravidly soutěže“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ v rámci Soutěžní registrace Soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Organizátorovi:
- se záznamem textového obsahu vloženého na webové stránky;
- se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže;
- s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na výherní listině na webových stránkách Pořadatele www.holkynezastavis.cz a www.dievcatanezastavis.sk;
- s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) Soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
- se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.
Vložením Účtenky, zaškrtnutím políčka „Souhlas s Úplnými pravidly soutěže“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ v rámci Soutěžní registrace Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele jakožto správce a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora jakožto zpracovatele.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v případě České republiky zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v případě Slovenské republiky zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/), v případě Soutěžících s doručovací adresou na území České republiky, a v případě Soutěžících s doručovací adresou na území Slovenské republiky u dozorového orgánu Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
Zpracovávané osobní údaje jsou: jméno, příjmení, email, tel. číslo, adresa bydliště Soutěžícího.
Osobní údaje se zpracovávají zejména za účelem evidence Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže až do vyhlášení výsledků Soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje nebudou využívány k marketingovým účelům. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Organizátora a Pořadatele. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může správce, resp. zpracovatel požadovat přiměřený poplatek za administrativní náklady spojené s vyřízením této žádosti. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může Soutěžící obrátit i přímo.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením emailu na adresu: info@holkynezastavis.cz nebo info@dievcatanezastavis.sk nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu Soutěžící ztrácí nárok na Výhru v soutěži.


VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vícenásobná účast v Soutěži je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem – Účtenkou a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.
Soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou Účtenkou a zároveň jedna Účtenka může být použita pouze v rámci jedné Soutěžní registrace – tzn., i pokud je na jedné soutěžní Účtence zaznamenán nákup více výrobků LEGO, opravňuje daná soutěžní Účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.
Spotřebitelé se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel a Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky a výhry v ní obsažené. Pořadatel a Organizátor dále neodpovídají za nedoručení výherní zásilky v případě změny bydliště výherců, pokud jim tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena nebo v případě nepřítomnosti výherce na adrese sdělené jako doručovací adresa, ani za nedoručení či doručení výzvy po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně přepravce.
Výhry není možné reklamovat.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Organizátora, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké v případě České republiky ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, v případě Slovenské republiky § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníku v platnom znení. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá.
Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice.
O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.holkynezastavis.cz a www.dievcatanezastavis.sk, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla Soutěže.
Pořadatel nebo Organizátor s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do dvaceti (20) pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel anebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách www.holkynezastavis.cz a www.dievcatanezastavis.sk. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na emailovou adresu info@holkynezastavis.cz nebo info@dievcatanezastavis.sk.

V Praze dne 06.09.2023

Naposledy přidané

Epická LEGO® výhra 2023

Chyť svou hvězdu LEGO® padající z vesmíru!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „LUŠTI A VYHRAJ!“

LUŠTI A VYHRAJ! Soutěž o ROBOŽELVU a dárkový certifikát na hračky SPARKYS!
Nahoru