Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

LEGO pro dospělé
LEGO pro dospělé

Vyhraj všechny stavebnice LEGO® Angry Birds™ Movie

Vyhraj všechny stavebnice LEGO® Angry Birds™ Movie

Soutěž probíhá pouze od 23.5. do 3.7.2016 Nakup libovolnou stavebnici LEGO, na prodejně vyplň soutěžní leták a vyhraj jednu z 10 sad všech stavebnic LEGO® Angry Birds™ Movie. Podrobná pravidla a seznam zúčastněných prodejen najdete od 23.5.2016 na www.sparkys.cz

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže „Angry Birds“

 1. Pořadatel a organizátor Soutěže
  • Pořadatel Soutěže je společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 10, č. p. 3265, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 25093762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 49132 (dále jen „Pořadatel“).
  • Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Ogilvy Public Relations, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2A/1064, PSČ 170 00, IČ 251 20 158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 51364 (dále jen „Organizátor“).
 2. Doba platnosti Soutěže
  • Soutěž probíhá v období od 23. 5. 2016 do 3. 7. 2016 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) ve vybraných prodejnách ALLTOYS, Bambule, HM Studio a Sparkys na území České republiky a Slovenské republiky. Seznam vybraných prodejen ALLTOYS, Bambule, HM Studio a Sparkys je uveden v příloze těchto Pravidel.
 3. Účastníci Soutěže a obecné podmínky účasti v Soutěži
  • Soutěže se může zúčastnit každá osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která:
   • v Době platnosti soutěže zakoupí v prodejnách ALLTOYS, Bambule, HM Studio a Sparkys výrobky LEGO v libovolné hodnotě (dále jen „soutěžní výrobek“);
   • pravdivě a úplně vyplní soutěžní letáček (jméno, příjmení, email, poštovní adresa a telefonní číslo), včetně odpovědi na soutěžní otázku a opatří soutěžní letáček svým podpisem. U soutěžících mladších 15ti let, se pro účast v soutěži vyžaduje souhlas (podpis) zákonného zástupce;
   • úplně a řádně vyplněný soutěžní letáček zmuchlá do kuličky a střelou na papírový hrad jej odevzdá do Soutěže.
  • Účastník soutěže je povinen pečlivě uschovat originál dokladu o zakoupení soutěžního výrobku. Pořadatel je oprávněný kdykoliv tento doklad od soutěžícího požadovat k nahlédnutí za účelem kontroly splnění podmínek soutěže.
  • Každý účastník soutěže se může do Soutěže zapojit neomezeně.
 4. Vyloučení ze soutěže
  • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli či Organizátorovi soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
  • Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům soutěže, nebo je poruší.
  • Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo požádat účastníka Soutěže o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor během doby konání Soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, případně pokud účastník Soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek soutěže stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Výhry a podmínky získání výher
  • Do Soutěže bylo vloženo 10 výher pro Českou republiku a 3 výhry pro Slovenskou republiku. Každá výhra v hodnotě 8.294,– Kč/ 314.94 EUR sestává z následujících stavebnic:
   • 75826 Hrad krále prasete – 2599 Kč/ 99.99 €
   • 75825 Piggyho pirátská loď – 1999 Kč/ 74.99 €
   • 75824 Bourání v Prasečím městě – 1399 Kč/ 54.99 €
   • 75823 Krádež vajíčka na ptačím ostrově – 1199 Kč/ 44.99 €
   • 75822 Piggyho letadlový útok – 699 Kč/ 24.99 €
   • 75821 Piggyho útěk v autě – 399 Kč/ 14.99 €
  • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra Pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 6. Předání výhry
  • Výherci budou vybráni pětičlennou porotou složenou ze zástupců Pořadatele soutěže dne 18. 7. 2016 a vyrozuměni o výhře do 7 dnů od výběru výherců na emailovou adresu, kterou uvedli do soutěžního letáčku. Porota vybere celkem 10 výherců z České republiky a 3 výherce ze Slovenské republiky, kteří dle názoru poroty odpovědí co nejoriginálněji na soutěžní otázku. E-mail bude považován za doručený 24 hodin po samotném odeslání vítězi. Výherce musí na tento e-mail odpovědět nejdéle do sedmi dnů po zaslání e-mailu, aby výhru a svou doručovací adresu potvrdil. Pokud výhru včas nepotvrdí, bude vybrán nový výherce a původní výherce přijde o právo cenu obdržet.
  • Výherce je na požádání povinen předložit účtenku prokazující zakoupení soutěžního výrobku v Době platnosti soutěže.
  • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
 7. Osobní údaje
  Vyplněním svých kontaktních údajů na soutěžním letáčku a odevzdáním vyplněného soutěžního letáčku do Soutěže (zmuchláním do kuličky a střelou na papírový hrad, viz. čl. 3, odst. 1 výše) uděluje soutěžící pořadateli, společnosti LEGO Trading s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 10, č. p. 3265, PSČ 130 00, Praha:
  • v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 40/1995 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 1 roku. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (Organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním; a
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
 8. Ostatní ustanovení a podmínky
  • Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher v Soutěži.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny Doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce www.lego.cz/news.
  • Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na webové stránce www.lego.cz/news a k nahlédnutí ve vybraných prodejnách ALLTOYS, Bambule, HM Studio a Sparkys. Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.


V praze dne 25. 5. 2016

Příloha

Seznam vybraných prodejen ALLTOYS, Bambule, HM Studio a Sparkys zde.

Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili