Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Pravidla soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu

Pravidla soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu

Pravidla soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu:

 1. Společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50368 (dále jen „pořadatel“) pořádá kreativní soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži ve vánočním katalogu hraček Sparkys spolu s uveřejněním těchto jejích pravidel.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 (dále jen „doba trvání soutěže“).
 3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba mladší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Děti mladší 15 let se mohou stát účastníky soutěže pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.
 4. Soutěže se může zúčastnit ten, kdo vyrobí vlastní originální vánoční ozdobu. Ozdoba má být co možná nejkrásnější. Ozdoba má být zhotovena tak, aby mohla být pověšena na vánoční stromeček. Ozdobu je možné vyrobit s pomocí rodičů. Ozdoba má mít v průměru (příp. v největším rozměru, zvolil-li soutěžící jiný než kulatý či kulovitý tvar) nejvýše 15 cm, avšak s ohledem na to, že ozdobu tvoří děti, bude tolerována nepřesnost až 2 cm. Minimální velikost ozdoby není stanovena. Ozdoba může mít jakýkoliv tvar, budou-li dodrženy další podmínky (maximální rozměr, odolnost, soudržnost apod.). Rovněž zásadně není omezen materiál, ze kterého má být ozdoba vyrobena, musí však být zvoleny materiály takové hmotnosti a charakteru, aby bylo možné ozdobu pověsit na běžný vánoční stromeček, a nesmí být použity materiály podléhající zkáze (např. ovoce nebo jiné organické materiály), ani není přípustné pro výrobu ozdoby jakkoliv použít živé zvíře. Použitý materiál, konstrukční řešení ozdoby nebo jakékoliv její vlastnosti nesmí být jakkoliv nebezpečné pro lidské zdraví. Ozdoba musí být zhotovena dostatečně trvanlivě, odolně a soudržně, aby odolala předvídatelným vlivům při zavěšení na stromečku po dobu trvání soutěže a následně po dobu trvání vánoční výzdoby prodejen.
 5. Soutěžní ozdobu soutěžící donese do své oblíbené prodejny Sparkys nebo HM Studio. Do soutěže jsou zapojeny všechny prodejny Sparkys a HM Studio. Seznam všech prodejen je dostupný na www.sparkys.cz, www.hmstudio.cz i ve vánočním katalogu Sparkys/HM Studio. Na prodejně soutěžící vyplní registrační soutěžní lístek, na který vyplní potřebné údaje: jméno, příjmení, věk, e-mailovou adresu, soutěžící mladší 15 let také kontaktní údaj (e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) svého zákonného zástupce. Ze soutěžního lístku zůstane soutěžícímu soutěžní kód, kterým se bude povinen prokázat v případě získání a přebírání ceny v soutěži. Ozdoba soutěžícího bude označena visačkou se stejným kódem, iniciály a věkem soutěžícího a bude personálem vystavena v prodejně. V případě, že by se sešlo na prodejně větší množství ozdob, které již prodejna svou kapacitou není schopna vystavit, vyhrazuje si pořadatel právo na výběr vystavených soutěžních ozdob.
 6. Soutěžící mladší 15 let svým přihlášením do soutěže potvrzuje, že má k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce. Tento souhlas zákonného zástupce s účastí zastupovaného dítěte v soutěži v sobě zahrnuje i souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže. Pořadatel si může s využitím kontaktního údaje na zákonného zástupce, který mu soutěžící sdělil, kdykoliv vyžádat tištěnou podobu souhlasu zákonného zástupce s účastí zastupovaného soutěžícího v soutěži, souhlasu s pravidly soutěže a souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže. Nepodaří-li se pořadateli se zákonným zástupcem na uvedených kontaktech spojit, bude nucen daného soutěžícího ze soutěže vyřadit, o čemž jej neprodleně informuje zprávou zaslanou na soutěžícím uvedenou e-mailovou adresu.
 7. Do soutěže se lze přihlásit pouze po dobu trvání soutěže.
 8. Každý se může zúčastnit soutěže pouze jednou, pouze s jednou vánoční ozdobou. Bude-li zjištěno, že soutěžící přihlásil do soutěže více ozdob, a to i na různých prodejnách, bude do soutěže zařazena pouze první přihlášená soutěžní vánoční ozdoba a ostatní budou ze soutěže vyřazeny.
 9. Za obsah či podobu soutěžní vánoční ozdoby odpovídá účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce. Soutěžní ozdoba nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva jiných osob. Soutěžní ozdoba nesmí být v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky a občanského soužití, nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat náboženský nebo politický podtext, nesmí obsahovat vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení. Pořadatel soutěže nenese za obsah či podobu soutěžní ozdoby ve smyslu tohoto odstavce žádnou odpovědnost.
 10. Přihlášením soutěžní ozdoby do soutěže prohlašuje účastník soutěže, který tuto ozdobu přihlásil, že je jejím autorem, případně spoluautorem spolu se svými rodiči v souladu s těmito pravidly. V případě účastníka soutěže mladšího 15 let potvrzuje toto prohlášení jeho zákonný zástupce tím, že udělí zastupovanému soutěžícímu souhlas s účastí v soutěži, zahrnující souhlas s pravidly soutěže.
 11. Přihlášením ozdoby do soutěže poskytuje účastník soutěže pořadateli a jeho partnerům (společnostem majetkově propojeným s pořadatelem) výhradní právo tuto ozdobu nebo její část užívat všemi způsoby v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely a potvrzuje, že je srozuměn s tím, že ozdoba může v důsledku takového užívání doznat změn nebo i újmy. Ozdoba může být použita zejména pro marketingové účely, a to mj. uveřejněním její podoby (zpravidla fotografie nebo videonahrávky) na online webech (např. facebook), v tištěných materiálech (katalogy, letáky apod.) nebo v televizní reklamě. V případě účastníka soutěže mladšího 15 let potvrzuje tento souhlas jeho zákonný zástupce tím, že udělil zastupovanému soutěžícímu souhlas s účastí v soutěži, zahrnující souhlas s pravidly soutěže.
 12. Do soutěže nebudou zařazeny ozdoby, jež nebudou splňovat zadání nebo podmínky soutěže, které budou do soutěže přihlášeny osobou, která nesplňuje požadavky na účast v soutěži, které budou do soutěže přihlášeny mimo dobu trvání soutěže, které nebudou do soutěže řádně přihlášeny postupem uvedeným v těchto pravidlech (mj. ke kterým nebudou sděleny všechny potřebné údaje nebo budou nesrozumitelné), ozdoby, které budou v rozporu s dobrými mravy, či jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo obsahují náboženský nebo politický podtext nebo obsahují vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení.
 13. Cenami v soutěži jsou v každé zapojené prodejně 3 dárkové certifikáty (poukázky) v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží v prodejnách Sparkys nebo HM Studio a dále hlavní ceny: dárkové certifikáty (poukázky) na nákup zboží v prodejnách Sparkys nebo HM Studio v hodnotě 5000 Kč (1. cena), 3000 Kč (2. cena) a 2000 Kč (3. cena).
 14. Vyhodnocení soutěže bude vícestupňové. V prvním stupni vybere v každé jednotlivé prodejně porota složená z řad personálu prodejny 10 nejlepších ozdob (hodnotit se bude „krása“ ozdoby, spočívající především v estetickém působení ozdoby s přihlédnutím k celkovému dojmu z kvality a čistoty zpracování a k originalitě nápadu). Ve druhém stupni budou v neděli 4. 12. 2016 v 15 hodin na každé prodejně z těchto 10 vybraných ozdob za účasti veřejnosti vylosováni 3 výherci, kteří získají ceny – dárkové certifikáty (poukázky) v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží v prodejnách hraček Sparkys nebo HM Studio. Ve třetím stupni budou v pondělí 12. 12. 2016 ze všech nominovaných děl ze všech prodejen (tj. z každé prodejny 10 ozdob vybraných porotou v prvním stupni vyhodnocení soutěže) pod dohledem poroty složené ze zástupců pořadatele na centrále společnosti Sparkys vylosováni výherci 3 hlavních cen: dárkových certifikátů (poukázek) na nákup zboží v prodejnách Sparkys nebo HM Studio v hodnotě 5000 Kč (1. cena) resp. 3000 Kč (2. cena) resp. 2000 Kč (3. cena).
 15. Výherci budou uveřejněni na facebooku pořadatele Sparkys (https://www.facebook.com/…109448869083) a HM Studio hračky (https://www.facebook.com/…udio.hracky/?…). Jednotliví výherci budou vyrozuměni pomocí uvedených kontaktních údajů. Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena udělena dalšímu v pořadí.
 16. Ceny budou výhercům předány osobně na prodejně, na které svou ozdobu do soutěže přihlásili. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s tím, aby byl v případě výhry zachycen na fotodokumentaci z předání výhry, která může být následně zveřejněna na facebooku pořadatele spolu s uveřejněním příspěvku o předávání výher. Aby mohla být výherci cena předána, musí se prokázat kódem, odděleným z visačky při přihlašování ozdoby do soutěže. Nebude-li soutěžící schopen se tímto kódem prokázat, bude cena udělena dalšímu v pořadí.
 17. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce svůj souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním sdělených osobních údajů za účelem předání výhry a pro marketingové účely. Dále účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, popř. věku, v případě výhry na internetových stránkách a na facebooku pořadatele a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného odvolání.
 18. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50368.
 19. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
 20. Díla vložená do soutěže (soutěžní ozdoby) si mohou soutěžící po vyhlášení výherců opět odnést, a to nejpozději do jednoho týdne po skončení soutěže. Po uplynutí této doby je na uvážení pořadatele, jak se zbylými ozdobami naloží, a soutěžící jsou srozuměni s tím, že nevyzvednuté ozdoby mohou být zlikvidovány. Aby mohla být soutěžícímu jeho ozdoba vydána zpět, je nutné předložit kontrolní kód. Pořadatel však za ozdoby nepřebírá žádnou odpovědnost a může se tedy stát, že ozdoba nebude po soutěži již v původním stavu, případně že byla z prodejny odcizena apod.
 21. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by účastníkům soutěže nebo zájemcům o účast v soutěži případně v souvislosti s touto soutěží vznikly.
 22. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Na poskytnutí ceny není právní nárok. Vymáhání cen či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny nelze vyplatit v penězích.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili