Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

LEGO pro dospělé
LEGO pro dospělé

Pravidla soutěže jurský svět

Pravidla soutěže jurský svět

Bacha dinosauři útočí! Ale jen na filmovém plátně a v této soutěži.

 1. Společnost WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 01625161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 19096 (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž s Jurským světem (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito jejími pravidly na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz.
 2. Soutěž probíhá v souvislosti s připravovanou premiérou filmu Jurský svět. Cenami v soutěži jsou exkluzivní vstupenky pro celou třídu na předpremiéru filmu. Soutěžní výzvou je natočit krátké video s o tom, proč by vaše třída měla vstupenky vyhrát.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky, v termínu od 16. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“).
 4. Účastníky soutěže se mohou stát žáci a studenti základních a středních škol na území České republiky. Účastníci soutěže se do soutěže přihlašují jako třídní kolektiv. Třída, která má zájem se soutěže zúčastnit, si určí jednu dospělou osobu, jíž může být třídní učitel nebo rodič či zákonný zástupce některého ze žáků či studentů třídy (dále jen „odpovědná osoba“). Tato odpovědná osoba danou třídu přihlašuje do soutěže, je její kontaktní osobou pro účely soutěže a nese odpovědnost vymezenou v těchto pravidlech soutěže.
 5. Děti mladší 15 let mohou v soutěžním videu účinkovat nebo se na jeho výrobě jinak podílet pouze se souhlasem svých zákonných zástupců. Tento souhlas v sobě zahrnuje také souhlas se zveřejněním videa v souvislosti se soutěží v souladu s těmito pravidly. Odpovědná osoba přihlášením soutěžního videa do soutěže potvrzuje, že každé dítě mladší 15 let, které účinkuje v soutěžním videu nebo se na jeho výrobě jinak podílelo, má souhlas svého zákonného zástupce jak s účastí na výrobě videa, tak s jeho zveřejněním v souvislosti se soutěží v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si může u odpovědné osoby vyžádat kontakt na zákonného zástupce zúčastněného dítěte mladšího 15 let za účelem ověření jeho souhlasu s účastí zastupovaného dítěte na výrobě soutěžního videa a s jeho zveřejněním. Nepodaří-li se pořadateli se zákonným zástupcem spojit, bude nucen dané soutěžní video ze soutěže vyřadit, o čemž neprodleně informuje odpovědnou osobu zprávou zaslanou na jí uvedenou e-mailovou adresu.
 6. Soutěže se může zúčastnit třída, která natočí soutěžní video v souladu s těmito pravidly o tom, proč by právě tato třída měla vstupenky vyhrát, a s videem se přihlásí do soutěže.
 7. Soutěžní video musí mít délku nejvýše 60 vteřin. Video musí být ve formátu zobrazitelném v běžných programech na přehrávání.
 8. Třídu se soutěžním videem do soutěže přihlašuje určená odpovědná osoba, a to tak, že v soutěžním období zašle soutěžní video na email info@sparkys.cz nebo info@alltoys.cz a uvede školu, třídu, své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo a svůj vztah k soutěžící třídě – zda je to její třídní učitel nebo rodič či zákonný zástupce žáka či studenta třídy).
 9. Každá třída se může do soutěže přihlásit s více soutěžními videi, s jedním videem je však možné se soutěže zúčastnit pouze jednou. V dalším soutěžním videu nelze použít žádnou část jiného videa, které je již do soutěže přihlášeno.
 10. Neprodleně po skončení soutěžního období vybere porota složená z nezúčastněných a nestranných osob určených pořadatelem vítězné video. Hodnotit se bude originalita nápadu, vtipnost, zábavnost videa a bude brán zřetel také na celkové technické zpracování videa.
 11. Cenou v soutěži jsou vstupenky pro celu třídu (nejvýše však 35 kusů) na předpremiéru filmu Jurský park. Tato projekce se uskuteční dne 20. 6. 2018 v některém z kin spolupracujících se společností Cinemart. Čas projekce lze dohodnout individuálně.
 12. Výherci budou uveřejněni na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz a na facebooku Sparkys (zde) a Bambule (zde). Odpovědná osoba vítězné třídy bude bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže a vybrání vítězného videa vyrozuměna na uvedenou e mailovou adresu, případně na uvedené telefonní číslo. Výhry budou výhercům předány osobně v sídle firmy Wormelen nebo prostřednictvím kurýra.
 13. Přihlášením do soutěže vyjadřuje odpovědná osoba, že se seznámila s pravidly soutěže a souhlasí s nimi, také odpovídá za to, že se s pravidly soutěže seznámili a souhlasí s nimi všichni zúčastnění žáci či studenti a rovněž odpovídá za to, že se s pravidly soutěže seznámili a souhlasí s nimi zákonní zástupci žáků či studentů zúčastněných na výrobě soutěžního videa mladších 15 let.
 14. Odpovědná osoba odpovídá za to, že všichni, kteří v soutěžním videu účinkují, v něm účinkují dobrovolně a vědomě a že jsou si vědomi toho a souhlasí s tím, pro jaký účel bude video použito a kde bude zveřejněno.
 15. Za obrazový i zvukový obsah soutěžního videa odpovídá odpovědná osoba. Soutěžní video nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva jiných osob. Soutěžní video nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Soutěžní video nesmí být v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky a občanského soužití, nesmí obsahovat náboženský nebo politický podtext, nesmí obsahovat vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení. Pořadatel soutěže nenese za obsah soutěžního videa ve smyslu tohoto odstavce žádnou odpovědnost.
 16. Do soutěže nebudou zařazena videa:
  • jejichž technické parametry (zejména délka videa a jeho formát) nebo obsah nebude odpovídat podmínkám soutěže;
  • která budou do soutěže přihlášena jinou než odpovědnou osobou;
  • která budou do soutěže přihlášena mimo soutěžní období;
  • která nebudou do soutěže řádně přihlášena postupem a s náležitostmi (např. údaji o škole a třídě a o odpovědné osobě) uvedenými v těchto pravidlech;
  • která nebude možné za použití běžného hardwarového a softwarového vybavení přehrát (včetně videí, která bude možné přehrát zčásti, ne však zcela)
  • která budou v rozporu s dobrými mravy, či jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo obsahují náboženský nebo politický podtext nebo obsahují vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení.
 17. Přihlášením soutěžního videa do soutěže prohlašují žáci či studenti soutěžící třídy, kteří se na výrobě videa podíleli, že jsou autory tohoto videa, že video nemá právní vady a že v něm nebyly použity jiné než jejich vlastní záběry. Zároveň prohlašují, že k videu nebo jeho jakékoli části neposkytli uživatelské právo žádné další osobě a že dílo nemá žádné (jakékoliv) vady, např. že nebyl neoprávněně použit hudební doprovod, na který se vztahují cizí autorská práva.
 18. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním soutěžních videí v souvislosti se soutěží na webech a sociálních sítích pořadatele a jeho partnerů (společností majetkově propojených s pořadatelem), zejména na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz a na facebooku Sparkys (https://www.facebook.com/sparkyshracky/) a Bambule (https://www.facebook.com/hrackybambule/).
 19. Každý žák či student, účinkující nebo zachycený v soutěžním videu, uděluje pořadateli ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby zachycené na obrazových snímcích přihlášených do soutěže v rozsahu dle těchto pravidel, a to bez nároků na jakoukoli odměnu. Odpovědná osoba odpovídá za to, že všechny uvedené osoby udělily uvedené svolení a že u žáků či studentů mladších 15 let udělili toto svolení jejich zákonní zástupci. Odpovědná osoba odpovídá za to, že potřebné souhlasy poskytly i další osoby, které vystupují nebo jsou zachycené na přihlášeném soutěžním videu, popř. jejich zákonní zástupci.
 20. Přihlášením do soutěže vyjadřuje odpovědná osoba souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo za účelem komunikace s účastníky soutěže a za účelem případného předání výhry. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Správcem ve smyslu ZOOÚ je společnost WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 01625161. Zpra­cování může být prováděno prostřednictvím smluvních partnerů správce. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro účast v soutěži. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a v případě, že se domnívá, že zpracování jeho údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu, případně se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Tento souhlas lze písemně odvolat na adrese WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice nebo emailem zaslaným na adresu info@sparkys.cz nebo info@alltoys.cz.
 21. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 22. Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit účastníka soutěže v případě, že bude mít důvodné podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.
 23. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by účastníkům soutěže nebo zájemcům o účast v soutěži případně v souvislosti s touto soutěží vznikly.
 24. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Na poskytnutí ceny není právní nárok. Vymáhání cen či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny nelze vyplatit v penězích.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili