Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Lego stavebnice

Lego stavebnice

Vyhraj plnou náruč stavebnic

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže „Nakup libovolné LEGO® stavebnice v minimální celkové hodnotě 590,– Kč a získej stírací los“

Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) upravují soutěž „Nakup libovolné LEGO® stavebnice v minimální celkové hodnotě 590,– Kč a získej stírací los“ (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

 1. Pořadatel a organizátor Soutěže
  1. Pořadatel Soutěže je společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 10, č. p. 3265, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 25093762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 49132 (dále jen „Pořadatel“).
  2. Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Ogilvy Public Relations, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2A/1064, PSČ 170 00, IČ 251 20 158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 51364 (dále jen „Organizátor“).
 2. Doba platnosti Soutěže
  1. Soutěž probíhá v období od 6. 9. 2017 do 24. 10. 2017 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) v prodejnách Bambule, Sparkys a HM Studio na území České republiky (dále jen „Soutěžní prodejna/Soutěžní prodejny“).
 3. Účastníci Soutěže a obecné podmínky účasti v Soutěži
  1. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří v Době platnosti soutěže zakoupí v Soutěžních prodejnách libovolné výrobky LEGO v minimální hodnotě 590,– Kč (dále jen „soutěžní výrobek“) a uschovají si účtenku prokazující tento nákup.
  2. Za tento nákup získají stírací los s čárovým kódem. Každý stírací los vyhrává. Do soutěže bylo vloženo celkem 35 000 ks stíracích losů. Vyčerpáním losů bude soutěž ukončena.
  3. Účastník soutěže je povinen pečlivě uschovat originál dokladu o zakoupení soutěžního výrobku. Pořadatel je oprávněný kdykoliv tento doklad od soutěžícího požadovat k nahlédnutí za účelem kontroly splnění podmínek soutěže.
  4. Každý účastník soutěže se může do Soutěže zapojit opakovaně vždy, když uskuteční další nákup v minimální hodnotě 590,– Kč.
 4. Vyloučení ze soutěže
  1. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli či Organizátorovi soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
  2. Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům soutěže, nebo je poruší.
  3. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo požádat účastníka Soutěže o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor během doby konání Soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, případně pokud účastník Soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek soutěže stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Výhry a podmínky získání výher
  1. Do Soutěže byly vloženy tyto výhry:
   • 10× „tolik LEGO® stavebnic, kolik během 1 minuty zvládneš odnést“*
   • 100× Batoh NINJAGO
   • Garantovaná výhra
   • Minifigurka LEGO Ninjago
   • DVD Ninjago (seriál)
   • Ministavebnice LEGO DUPLO
   • Ministavebnice LEGO Friends
   • Ministavebnice LEGO City
   • Ministavebnice LEGO Movie
   • LEGO minifigurka
   • Sleva 20 % na další nákup

   * Hlavní výhru si vždy vybírá dítě do 12 let.

  2. Každý stírací los vyhrává. Po setření losu se soutěžící okamžitě dozví, kterou z výher vyhrává. Stírací los musí být uplatněn v prodejně, ve které ho soutěžící obdržel, a to nejpozději do 24. 10. 2017.
  3. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta Pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 6. Předání výhry
  1. Výherci batohu a výherci garantované výhry si své výhry mohou vyzvednout v Soutěžní prodejně, ve které zakoupili soutěžní výrobek, okamžitě po zjištění výhry, nejpozději však do 24. 10. 2017. Garantované výhry budou předávány výhercům dle dostupnosti v jednotlivých Soutěžních prodejnách.
  2. Výherci hlavní výhry obdrží v prodejně, ve které zakoupili soutěžní výrobek, kontaktní údaje na zástupce organizátora za účelem projednání podrobností předání výhry. Výherci hlavní výhry jsou povinni kontaktovat zástupce organizátora na emailu ninjago.soutez@sqap.cz spolu s uvedením svého jména, telefonního čísla a prodejny, kde výherní los získali, nejpozději do 24. 10. 2017. Nebude-li výherce v tomto termínu kontaktovat organizátora, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Hlavní výhra musí být realizována (tzv. vybrána) nejpozději do 31. 10. 2017. V případě, že do tohoto data nebude realizována, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 7. Výhry v Soutěži jsou přenositelné.
 8. Výherce je na požádání povinen předložit účtenku prokazující zakoupení soutěžního výrobku v Době platnosti soutěže a výherní los.
 9. Pořadatel ani Organizátor soutěže neodpovídají za ztrátu či zničení stíracího losu před uplatněním výhry v Soutěži.
 10. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
 11. Osobní údaje

  Zasláním svých kontaktních údajů pořadateli, společnosti LEGO Trading s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 10, č. p. 3265, PSČ 130 00, Praha 3, uděluje výherce hlavní výhry:

  • Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 40/1995 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 1 roku. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (Organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
 12. Ostatní ustanovení a podmínky
  1. Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher v Soutěži.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny Doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce, www.sparkys.cz, www.bambule.cz/www.hmstudio.cz/
  3. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na webové stránce www.sparkys.cz, www.bambule.cz/, www.hmstudio.cz/, na www.LEGO.cz/news a k nahlédnutí ve všech prodejnách Bambule, Sparkys, HM Studio. Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili